Den aktiva marknadsavdelningen tar till sig nya arbetssätt!

marknadsavdelningens ansvarsområdenMarknadsavdelningens ansvarsområden, både traditionella och nya, är en av frågeställningarna i B2B Barometern. Tydligt är att B2B företagens marknadsavdelningar tar till sig de nya arbetssätten. Den andra insikten från B2B Barometern handlar om att marknadsavdelningarna hos de företag som har som ambition att öka omsättning 2016 har tydligt mycket mer på sin agenda än andra och de tar snabbare till sig nya arbetssätt som Marketing Automation och Content Marketing.

Parallellt med de traditionella ansvarsområdena syns det att marknadsavdelningen mer och mer börjar med nya arbetssätt. De blå markerad områdena är tillhör mer traditionella ansvarsområden för en marknadsavdelning på ett B2B företag, medan de rosa symboliserar de nya ansvarsområden som växt fram i och med kundernas förändrade köpprocess t ex content marketing, marketing automation och account based marketing. Årets B2B Barometern har som ambition att vara startvärde för framtida jämförelser på hur dessa områden utvecklas i svenska B2B företag.

B2B marknadsavdelning ansvarsområden

Mer än hälften av B2B företagens marknadsavdelningar säger att de känner ett uttalat ansvar för företagets hemsida, företagets varumärke, grafisk profil och ton of voice. Endast 35 % säger sig ansvara för PR som har varit ett traditionellt ansvarsområde för B2B marknadsavdelningen. Det är tydligt att Social Media har växt om PR som ansvarsområde, hela 41%, ser sig ansvariga för företagets social media. 30% tar fram content som artiklar, bloggpost mm, vilket är en följd av ansvar för webb och social media och samtidigt är det endast 25% ser sig som ansvariga för SEO/SEM och Adwords, ett område som har varit hett länge. Det kan tolkas som att många företag fortfarande ser företagets webb som en egen skyltplats med produktutbud och kontaktuppgifter men man driver inte aktivt kunder och andra intresserade dit genom t ex content och SEO/SEM och Adwords. Om siffrorna känns låga så är det viktigt att komma ihåg att B2B Barometern speglar alla svenska B2B företag och att därmed många små företag är med i undersökningen.

Marketing Automation – ett av marknadsavdelningens ansvarsområden

Hela 18% jobbar med Marketing Automation/Lead Generation, det är bra mycket mer än de 7% som säger sig ha ett Marketing Automationssystem idag. Men då är det viktigt att veta att frågor kring ansvarsområden endast är besvarade utav Marknad, dvs marknadsansvarige, personer som både har ett marknads och säljansvar eller VDar med mycket god kännedom om både marknad och säljsidan. Tittar man djupare i systemfrågan så syns att 14 % av Marknads säger att de har ett Marketing Automationssystem och 20% planerar att köpa ett 2016. Dvs det är många marknadsavdelningar som känner ett tydligt ansvar för området även om de kanske inte köpt än.

Skiljer sig antal ansvarsområden mellan företagen?

B2B Barometern visar logiskt att större företag med 11-100 resp. 101+ medarbetare, har marknadsavdelning som ansvarar för ett flertal av dessa områden. Mer intressant är det att titta på ambition med omsättning och förhållande till process:

Flera ansvarsområden hos marknadsavdelningar på företag som har ambitionen att växa.

Har ett företaget ambition att öka omsättning, så har det företagets marknadsavdelning ansvarar fler olika områden jämfört med de företag som räknar med en omsättning som ligger i samma nivå som 2015.B2B barometern marknadsavdelning

Störst skillnad är det inom Social Media där det skiljer 40%-enheter mellan de som vill öka omsättning 2016 och de som räknar med samma nivå som 2015: 60% respektive 20% . Andra ansvarsområden med stora skillnader är:

  • PR – pressreleaser skiljer 37%-enheter,
  • Månadsbrev; 36%-enheter
  • Content såsom artiklar, bloggpost mm inkl. produktion och publicering; 32%-enheter.

De områden med minst skillnad är ansvar för att ta fram nya produkter och tjänster och ansvar för att ta fram produktblad och säljpresentationer. Det är tydligt områden som är mer nära affärsutveckling och sälj, än där man driver en egen agenda kring att kommunicera och attrahera målgruppen – ansvarsområden där skillnaden var störst. Frågan blir om företagen som inte har som ambition att växa 2016 har kunskap om marknadsföring och hur man kommunicerar med sin målgrupp, Samt vilka möjligheter som det finns idag. Ett exempel är att bland de som vill öka omsättning 2016 finner vi att 27% av marknadsavdelningarna ansvarar för Marketing Automation/Leads generering jämfört med 8% bland de som räknar med en oförändrad tillväxt i omsättning.

Processer både drivande och hämnade för ett företags ansvarsområden.

Att de som har processer men som bara arbetar aktivt efter en del av dem, har väldigt många olika ansvarsområden inom marknadsavdelningen. Fler än de som arbetar aktivt efter merparten av sina processer. Fördjupning av antal ansvarsområden utifrån Processer följer det samma tydliga mönster som är genomgående i undersökningen. Dvs att processer skapar mer stelbenta verksamheter, som visserligen är bättre på kundfokus och samarbete men inte på att ta till sig nya arbetssätt.

Marknadsavdelningens ansvarsområden var en insikt från B2B Barometern. Mer insikter hittar du i ”10 insikter från B2B Barometern” här får du en fördjupa bild av svenska B2B företag syn på marknadsföring och försäljning 2016. Hämta rapporten här.

Varför en B2B Barometer?

Det sker en stor förändring för våra svenska B2B företag. Våra kunders köpprocesser har förändrats, kunderna håller i taktpinnen och vi inom marknadsföring och försäljning som ansvarar för att bearbeta företagskunderna måste lära om och tänka nytt. Vi får både nya arbetssätt och verktyg som kompletterar och utmanar vår traditionella kundbearbetning. White Hills insåg i diskussioner med kunder och partners att det saknas fakta om svenska B2B företag.